He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

הקלות בנושא תגמול נושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח

16 | 5 | 4

עדכון לקוחות

ביום 3 באפריל, 2016 וביום 17 באפריל, 2016 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות שהותקנו על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר נועדו להקל על אופן קביעת מדיניות תגמול ואופן אישור תגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח.

הקלות בכללי ממשל תאגידי

16 | 5 | 1

עדכון לקוחות

ביום 17 בפברואר, 2016 וביום 3 באפריל, 2016 פורסמו ברשומות תיקונים לחוק החברות התשנ"ט-1999 ולתקנות החברות שהותקנו על פיו, אשר נועדו להקל על כללי הממשל התאגידי בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח.

תיקון לחוק חופשה שנתית- הארכת תקופת החופשה לעובדים

16 | 3 | 6

עדכון לקוחות

ביום 16 בפברואר, 2016, פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת השעה), התשע"ו- 2016.

התיקון לחוק מורה על הגדלת מספר ימי החופשה השנתית להם זכאים עובדים בשנים 1-4 לעבודתם.

התיקון יכנס לתוקפו ביום 1.7.2016.