He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

הקלות במדיניות הדיווחים המיידיים

15 | 11 | 29

עדכון לקוחות

ביום 18 באוקטובר, 2015 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך שנועדו להקל על החברות הפועלות בשוק ההון הישראלי.

במזכר זה נסקור בקצרה רק את התיקונים העוסקים בהקלות שיחולו בכללי הדיווח הקבועים בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל- 1970.

מערכת הצבעה אלקטרונית

15 | 10 | 19

עדכון לקוחות

ביום 31 באוקטובר, 2013, פורסם ברשומות תיקון מס' 53 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("התיקון"). מועד כניסתו לתוקף של התיקון יחול ביום 17 ביוני, 2015.

במסגרת התיקון ומכוחו, הוסדרה האפשרות של מחזיקי ניירות ערך (מניות, תעודות התחייבות, כתבי אופציה ויחידות השתתפות) של תאגידים מדווחים לממש את זכויות ההצבעה שלהם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שתוקם על ידי רשות ניירות ערך ("מערכת ההצבעה").

למועד זה, טרם הושלם הליך הסדרת ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה ביחס לאסיפות של מחזיקי תעודות התחייבות. לפיכך, בשלב זה לא תתאפשר הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה עבור תעודות התחייבות.