He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988

15 | 7 | 26

עדכון לקוחות

במסגרת תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988 ("התיקון"),  בוטל הפטור מהסדר כובל להסדר של בלעדיות הדדית בין ספק למפיץ. מועד כניסתו לתוקף של תיקון זה יחול ביום 25 באוגוסט, 2015.

 

לאחר כניסת התיקון לתוקף, הסדרי בלעדיות הדדית בהפצה או רכישה, יידרשו לאישור בית הדין להגבלים עסקיים או לפטור פרטני מאת הממונה, או לפטור אחר בהתאם להוראות החוק, בדומה לכל הסדר כובל אחר, וייבחנו, בין היתר, על סמך הנזק התחרותי שעלול לנבוע מהם.

מערכת הצבעה אלקטרונית

15 | 5 | 27

עדכון לקוחות

ביום 31 באוקטובר, 2013, פורסם ברשומות תיקון מס' 53 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("התיקון"). מועד כניסתו לתוקף של התיקון יחול ביום 17 ביוני, 2015.

 

במסגרת התיקון ומכוחו, הוסדרה האפשרות של מחזיקי ניירות ערך (מניות, תעודות התחייבות, כתבי אופציה ויחידות השתתפות) של תאגידים מדווחים לממש את זכויות ההצבעה שלהם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שתוקם על ידי רשות ניירות ערך.

 

חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), תשע"ה-2015

15 | 3 | 19

עדכון לקוחות

ביום 25 בינואר 2015, פורסמו הוראות השעה בדבר העלאת שכר המינימום, הנשענות על עקרונות שגובשו בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, ביום 3 בדצמבר, 2014. יוצגו להלן השפעות הוראות השעה על שכר המינימום לעובדים במשק.