He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 – תיקון מס' 6

15 | 1 | 14

עדכון לקוחות

במהלך דצמבר 2014, פורסם תיקון מס' 6 לחוק חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, המטיל חובה על מעסיק למסור למועמדים לעבודה, המשתתפים בהליך מיון וקבלה לעבודה, הודעה בדבר התקדמות ההליך וכן הודעה בדבר אי קבלה למשרה אליה התמיינו.

התיקון לחוק שבנדון ייכנס לתוקף ביום 31 בינואר, 2015.

תיקון מס' 25 לחוק החברות

14 | 11 | 2

עדכון לקוחות

ביום 6 באוגוסט, 2014 פורסם ברשומות תיקון מספר 25 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ("התיקון" ו-"חוק החברות", בהתאמה). הוראות התיקון ייכנסו לתוקף בחלוף שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות, קרי ביום 6 בפברואר, 2015.במסגרת התיקון תוקנו הוראות חוק החברות העוסקות בנוכחותם של עובדים ונושאי משרה בישיבות ועדת הביקורת, כך שמעתה ואילך, תתאפשר נוכחותם של עובדים ונושאי משרה בישיבות ועדת הביקורת רק אם הוועדה ביקשה את נוכחותם במפורש.

 

חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים

14 | 11 | 2

עדכון לקוחות

ביום 19.5.2014, פורסם על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, גילוי דעת בנוגע להעברת מידע בין מתחרים בפועל או בכוח כשלב מקדמי לקראת עריכת עסקת מיזוג או עסקה אחרת ביניהם, כגון מיזם משותף, מנקודת מבט של דיני ההגבלים העסקיים.