He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

החוק לקידום התחרות ולצמצום

14 | 11 | 6

עדכון לקוחות

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד- 2013 ("החוק"), שנחקק על בסיס המלצות הועדה להגברת התחרותיות במשק, אשר הוקמה בשנת 2010 על ידי ממשלת ישראל במטרה לבחון דרכי התמודדות עם הבעיות המבניות הקיימות במשק הישראלי, פורסם ביום 11 בדצמבר, 2013.

החוק מטפל בשלושה נושאים עיקריים: שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות; הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי; הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

כמו כן, כחלק מן החוק, אושר תיקון מספר 22 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הושלמה עסקת מכירת השליטה בפרטנר לסבן

13 | 1 | 29

The Marker

במסגרת העסקה אמור המיליארדר חיים סבן לרכוש כשני שלישים מהחזקותיה של סקיילקס בפרטנר (30.7% מההון), תמורת 250 מיליון שקל. בנוסף, ייקח על עצמו סבן את חוב סקיילקס להאצ'יסון מהונג-קונג, בגובה של כ-300 מיליון דולר. את אילן בן דב וסקיילקס ייצג עו"ד יוסי אברהם.

האחים שי וגיל ויל הם רוכשי השליטה במילגם של קרדן

12 | 12 | 24

כלכליסט

האחים ויל חתמו בחודש שעבר על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא אחזקותיה (64%) של קרדן יזמות בחברה־הבת קרדן שירותים מוניציפאליים (קש"מ), שמחזיקה ב־97% ממילגם, תמורת 110 מיליון שקל. את קרדן מייצגים משרד עורכי דין יוסי אברהם ושות'.